Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

About SEA

 

SEA ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 โดยการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักและความต้องการในการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Program) ซึ่งเป็นโครงการจัดหานักเรียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของโครงการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการศึกษาในต่างประเทศ พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัคร (Host Family) และเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในระดับชั้นที่เหมาะสม ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด

 

SEA ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดังนี้

 

 

บุคลากรของ SEA ต่างมีบุคลิกภาพในการทำงานที่เป็นกันเอง มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการและประสานงานต่างๆ อย่างกระฉับกระเฉง ฉับไว รักงานบริการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับผู้ปฏิบัติงานดูแลงานอยู่อย่างทันทีทันใด ไม่ต้องเสียเวลาในการผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากระดับพื้นฐานก่อน บุคลากรทุกคนของ SEA ล้วนมีความเอาใจใส่ต่อความพึงพอใจและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเป็นสำคัญ

 

สำนักงานของ SEA ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 178 พลัสซิตี้พาร์ค ลาดพร้าว 71 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  10230 ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีวิทยา 2

 

SEA เป็นองค์กรขนาดเล็ก ลักษณะการดำเนินการโครงการไม่ได้มุ่งหวังในการขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก นโยบายหลักของโครงการต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความอบอุ่น ได้รับการดูแลที่ทั่วถึง เพื่อเป็นการสร้างสายใย มิตรภาพที่ดีต่อกันและกัน ทั้งนี้ SEA ตระหนักถึงคุณภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ ในแต่ละปีโครงการตั้งเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 35-40 คนเท่านั้น

 

เจตนารมณ์ในการทำงานของ SEA คือการให้ความสำคัญในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับทีมงาน SEA กล่าวคือทางโครงการมีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้รับแต่สิ่งที่ดีตามแนวทางที่เหมาะสม โครงการหวังอยู่เสมอว่าผู้เข้าร่วมโครงการเปรียบเสมือนเครือญาติของ SEA ทางโครงการมีความหวังดี ต้องการที่จะเห็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมีความเข้าใจสาระสำคัญของโครงการ ปฏิบัติตัวไปในแนวทางที่ถูกต้อง ไม่คาดหวังสูง และได้รับประสบการณ์ที่ท้าทายระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

 

หลักการทำงานของ SEA คือการคำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวทางของการดำเนินการโครงการในรูปแบบสากล โดยโครงการจะยึดถือไปตามตัวบท ตามกฎระเบียบ ตามบรรทัดฐานของโครงการในยุคโลกาภิวัฒน์ ในขณะเดียวกันลักษณะการทำงานของ SEA ก็มีความยืดหยุ่น และคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ SEA ได้ผสมผสานและสร้างความสมดุลในการทำงานตามตัวบทระเบียบแบบแผน Conservative ดั้งเดิมเข้ากับความยืดหยุ่นในแบบ Modernism สมัยใหม่เข้าด้วยกัน SEA รวมถึงการให้ความสำคัญถึงการพิจารณาข้อมูลการประสานงานจากทุกฝ่าย จากทุกมุมมอง เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปได้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ ศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับต่างชาติในเวลาเดียวกัน และมีแนวโน้มที่ดีกว่าเพื่อพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า เนื่องจากแนวทางของโครงการได้เปิดโอกาสในนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนในการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น นักเรียนต้องปฏิบัติตนภายใต้กรอบและระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมใหม่จากการที่นักเรียนจะได้อยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัคร (Host Family) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเข้าเรียนในหลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลต่างประเทศ ได้รับมิตรภาพที่ดี และทัศนคติที่กว้างไกลมากขึ้น

 

 

เครือข่ายของ SEA

 

SEA มีเครือข่ายองค์กรต่างประเทศที่ดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลนักเรียนในช่วงเวลานับจากที่นักเรียนได้เดินทางเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ ในประเทศต่างๆดังต่อไปนี้

 

ทวีป

ประเทศ

America

USA, Brazil

Europe

Germany, France, Italy, Portugal,

Sweden, Finland

Africa and Asia

South Africa, China, Japan

 

สำหรับเครือข่ายในประเทศ SEA ยังมีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการในต่างจังหวัดในทุกภูมิภาค ดังนี้

 

You are visitor No Website counter