Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

Private High School

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยทั่วไป แต่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนขยายคุณสมบัติของผู้สมัครได้มากขึ้น ประกอบกับผู้สมัครจะได้รับสิทธิพิเศษในบางประการเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ค่าโครงการย่อมมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นไปเนื่องจากว่าโครงการจำต้องสมทบทุนค่าโครงการในส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) ให้กับโรงเรียนเอกชนที่ตอบรับนักเรียนตามที่โรงเรียนต่างๆได้กำหนดขึ้น

 
โรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมากจะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ตัวอย่างเช่น Seattle, Portland, San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Philadelphia, Boston, New Jersey, และ New York เป็นต้น ซึ่งในแต่ละโรงเรียนได้จัดให้มีบุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบจนเครื่องอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม จำนวนนักเรียนโดยส่วนมากจะมีตั้งแต่ 50 – 200 คนซึ่งส่งผลให้ครูอาจารย์สามารถดูแลนักเรียนในแต่ละระดับได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ โรงเรียนในหลายๆแห่งยังมีภูมิทัศน์ บรรยากาศล้อมรอบ ที่สวยงาม และปลอดภัย นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น การแข่งขันภายในโรงเรียนจะเป็นกันเองมากขึ้น บรรยากาศการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด ก่อให้เกิดแนวโน้มที่ดีต่อการประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก


ในส่วนของครอบครัวอุปถัมภ์ นักเรียนย่อมจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีขึ้นเช่นกัน เนื่องจากครอบครัวอุปถัมภ์จะได้รับปัจจัยทางการเงินสนับสนุนจากทางโครงการตามความเหมาะสม จึงส่งผลให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความยินดีที่จะให้การดูแลนักเรียนมากขึ้นไปตามลำดับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในพื้นที่ของโครงการ


สำหรับระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาปรกติคือ 10 เดือนดังเช่นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วไป  แต่หากนักเรียนมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการเรียน ก็สามารถทำได้ เนื่องจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับวีซ่านักเรียนประเภท F1 (Private Education) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ อนุญาตให้นักเรียนศึกษาต่อได้เกินกว่า 10 เดือน เช่น 24 เดือน หรือ 2 - 3 ปีการศึกษาแล้วแต่กรณี แตกต่างไปจากวีซ่า J1 (Exchange Visitor)  ที่ให้ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการเพียง 10 เดือนและให้สิทธิยื่นขอได้ครั้งเดียวเท่านั้น

 
อย่างไรก็ดี SEA จะเป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือ ประสานงานในการดำเนินการร้องขอวีซ่านักเรียนทั้งรูปแบบ F1 และ J1 ให้กับนักเรียนในทุกกรณี

 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ทางโครงการได้จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและสิทธิพิเศษของผู้สมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป เพื่อความชัดเจนในด้านการนำเสนอข้อมูลดังนี้

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โรงเรียนรัฐบาล

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 

โรงเรียนเอกชน

อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง

อายุระหว่าง 14-19 ปีในวันเดินทาง

ผลการเรียนดี GPA: 3.00 ขึ้นไป

ผลการเรียนปานกลางขึ้นไป GPA: 2.50 ขึ้นไป

เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ระหว่าง ม.4 - 6

เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ระหว่าง ม.3 - 6

ไม่ตอบรับนักเรียนที่จบ ม.6 แล้ว

ยินดีตอบรับนักเรียนที่จบ ม.6 แล้ว

ไม่รับรองการได้รับ Diploma

รับรองการได้รับ Diploma                               (นักเรียนได้เข้าเรียนในระดับ Grade12/Senior)

ครอบครัวอุปถัมภ์ตอบรับนักเรียน

นักเรียนเลือกโรงเรียนที่ต้องการจาก 3 ตัวเลือก

ระยะเวลาโครงการ 10 เดือน

ระยะเวลาโครงการ 10 เดือนขึ้นไป

เข้าเรียนในรูปแบบโรงเรียนรัฐบาล              ตามมาตรฐานทั่วไป

เข้าเรียนในรูปแบบโรงเรียนเอกชน  ที่ได้รับความดูแลเอาใจใส่ที่ใกล้ชิดพิเศษกว่า

พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัคร

พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการ    ที่ยินดีดูแลนักเรียนอย่างพิเศษ

ถิ่นที่อยู่ในเมืองขนาดเล็ก-ขนาดกลาง

อยู่ในหัวเมืองใหญ่

สถานะวีซ่า J1

สถานะวีซ่า F1

ค่าโครงการ 300,000 บาท (ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน/ค่าวีซ่า J1/ค่าประกันภัย)

ค่าโครงการ 500,000 บาท (ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน/ค่าวีซ่า F1/ค่าประกันภัย)

 

จะเห็นได้ว่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนจะเหมาะสมกับนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เช่นเดียวกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 6 แล้วและยังคงมีความต้องการในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการได้รับประสบการณ์ที่ดีด้วยเช่นกัน สำหรับนักเรียนในชั้นม.6 โครงการรับรองว่านักเรียนจะได้รับใบรับรองการจบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Diploma จากโรงเรียนเอกชนที่ตอบรับนักเรียนเข้าเรียนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ นักเรียนยังมีสิทธิในการเลือกโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่ตนเองต้องการในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ๆได้ถึง 3 โรงเรียน และได้พักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การดุแลของครอบครัวเป็นพิเศษ ดังนั้นทาง SEA จึงต้องการนำเสนอโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเพื่อพิจารณาโอกาสในการเข้าร่วมโครงการต่อไป

You are visitor No Website counter