Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

SEA Scholarship

 

การจัดการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA

 

SEA ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยทางโครงการได้เปิดรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่โครงการกำหนด ได้มีโอกาสในการสมัครสอบชิงทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศต่างๆตามที่โครงการนำเสนอ

 

SEA ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนและทางโครงการได้แบ่งประเภททุนไว้ดังต่อไปนี้

 

 

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้จัดให้มีทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคสมทบสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเพียงพอที่จะเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบของตนเอง อีกกว่า 50 ทุน โดยนักเรียนสามารถคัดเลือกประเทศที่ตนเองต้องการเข้าร่วมโครงการได้อย่างอิสระ ตามแนวทางของโครงการ

 

สำหรับขั้นตอนและช่วงเวลาปฏิทินของการสมัครสอบชิงทุน SEA ในแต่ละปีจะเป็นดังนี้

 

การดำเนินการ

ช่วงระยะเวลา

การเปิดรับสมัครสอบชิงทุน

เมษายน – กรกฎาคม

การจัดสอบชิงทุนทั่วประเทศ

สิงหาคม

การประกาศผลการสอบชิงทุน

กันยายน

การเปิดรับสมัครภาคสมทบ

ตุลาคม – กุมภาพันธ์

การจัดการด้านเอกสาร Application

ตุลาคม – มีนาคม

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

มกราคม – สิงหาคม

การจัดทำวีซ่านักเรียน

กรกฎาคม – สิงหาคม

นักเรียนเดินทางเข้าร่วมโครงการ

แล้วแต่กำหนดการของแต่ละประเทศ

 

สำหรับการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนผู้ที่เหมาะสมจะได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก SEA   ทางโครงการจะพิจารณาจากองค์ประกอบและความเหมาะสมจากหลายๆประการประกอบกัน ซึ่งโดยหลักการแล้วทางโครงการจะพิจารณาจากทั้งเชิงวิชาการ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร สภาพจิตใจ สภาพพื้นฐานครอบครัว ความรักความเป็นไทย ทัศนคติ และความเหมาะสมในด้านอื่นๆประกอบกัน

 

How to apply

You are visitor No Website counter