Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

ความหมายและแนวทาง

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนคืออะไร?


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการและบุคลิกภาพ เข้าร่วมโครงการโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบของ SEA และได้รับโอกาสในการเดินทางไปยังต่างประเทศด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (Student Exchange Visa) และเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานของโครงการ ซึ่งจะถือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโดยชอบธรรมระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และนักเรียนจะได้รับการดูแลประสานงานจากผู้ประสานงานจากผู้ดูแลโครงการในต่างประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10 เดือน)


นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างมากมายในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา ได้ดูแลรับผิดชอบตนเอง ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบขอบเขตของโครงการ ความท้าทายในการปรับตัว เรียนรู้การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากการดำรงชีวิตที่ประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศ  รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองทางประกันภัยอย่างถูกต้อง


แนวทางการดำเนินการโครงการ


SEA มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะคำนึงถึงความสามารถด้านวิชาการ ความสามารถด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบบุคลิกภาพ สุขภาพ ความรับผิดชอบ และความพร้อมในด้านต่างๆ จากนั้นเมื่อโครงการได้ตอบรับนักเรียนแล้ว นักเรียนจะได้รับชุดเอกสารใบสมัครของต่างประเทศไปจัดทำ และเมื่อนักเรียนได้กรอกข้อมูลและจัดทำชุดเอกสารประกอบอย่างสมบูรณ์แล้ว จากนั้น SEA ก็จะเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะจัดส่งให้กับองค์กรต่างประเทศเพื่อดำเนินการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง


จากนั้นการดำเนินการจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กับนักเรียนโดยทางโครงการจะจัดสรรกระจายชุดเอกสารของนักเรียนไปยังเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆเพื่อส่งต่อไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ที่สนใจหรือมีคุณลักษณะใกล้เคียงเหมาะสมกับนักเรียนเพื่อความเป็นไปได้ในการตอบรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตน เพื่อการดำเนินการจัดการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ที่ยินดีคัดเลือกนักเรียนแต่ละคนต่อไป


สำหรับการดำเนินการด้านวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ทางองค์กรต่างประเทศจะออกเอกสารสิทธิเพื่อการสมัครวีซ่าและส่งตรงมาให้กับ SEA เพื่อให้ SEA ประสานร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองในการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถานทูต ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้น ๆ ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ และเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงปลายทาง นักเรียนจะได้รับการต้อนรับจากครอบครัวอุปถัมภ์ของตนเองตั้งแต่ที่สนามบินปลายทาง จากนั้นนักเรียนก็จะได้เข้าเรียนและได้รับการประสานงานช่วยเหลือระหว่างโครงการจากผู้ประสานงานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

 

องค์กรต่างประเทศผู้สนับสนุนโครงการ


คือกลุ่มบุคคลผู้ดำเนินการจัดการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ โดยการพิจารณาตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากการประสานงานร่วมกันขององค์กรเครือข่ายต่างประเทศจากประเทศต่างๆ อย่างเช่นจาก SEA Thailand เป็นต้น นอกจากนั้น องค์กรต่างประเทศยังมีความรับผิดชอบในการคัดเลือกบุคลากร ดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามระเบียบของภาครัฐของประเทศนั้นๆ และองค์กรต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีสิทธิในการขอออกเอกสารสิทธิในการขอวีซ่าจากหน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมือง และมีสิทธิเพิกถอนวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย  ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรต่างประเทศยังสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการดำเนินการปฏิบัติการโครงการ ให้กับทั้งองค์กรเครือข่ายผู้จัดส่งนักเรียน รวมถึงบุคลากรต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นๆ ด้วยเช่นกัน


ระยะเวลาของโครงการ


ตามข้อกำหนดของกองตรวจคนเข้าเมืองได้กำหนดระยะเวลาสำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไว้เป็นเวลา 10 เดือน ซึ่งจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดขึ้นร่วมจากการพิจารณาจากองค์กรต่างประเทศและโรงเรียน โดยที่นักเรียนจะได้ศึกษาเข้าเรียนตามระยะเวลา 2 ภาคเรียนใหญ่ (2 semesters)


กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละประเทศ นอกจากนั้น ยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้น  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการเข้าแค้มป์ภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกัน  สำหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคำนึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน โดยปรกติแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง ซึ่งแต่ละประเทศได้กำหนดช่วงเวลาของการเข้าร่วมโครงการไว้ ดังนี้

 


ประเทศ

กำหนดการเดินทางไป

กำหนดการเดินทางกลับ

USA / Brazil

ส.ค. - ก.ย.

พ.ค. - มิ.ย.ปีถัดไป

France / Germany

ส.ค.

มิ.ย. ปีถัดไป

Sweden / Denmark / Finland / Norway 

ส.ค.

มิ.ย. ปีถัดไป

Italy / Portugal

ก.ย.

ก.ค. ปีถัดไป

China

ส.ค.

มิ.ย. ปีถัดไป

Japan

มี.ค. หรือ ก.ย.

ม.ค. หรือ ก.ค. ปีถัดไป

South Africa

ก.ค.

พ.ค. ปีถัดไป

 

การปฐมนิเทศโครงการ

 

SEA จัดให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 4 รูปแบบดังนี้

 

 

You are visitor No Website counter