Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

ประกาศผลสอบ SEA 2017


SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ได้สมัครสอบชิงทุน SEA 2017 มาอย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย  ทั้งนี้ ทางโครงการขอชี้แจงรายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนี้ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้รับทราบและทำความเข้าใจดังต่อไปนี้

 

4 ก.ย. 59

ประกาศรายชื่อนักเรียน 2 กลุ่ม 

  • กลุ่ม 1 นักเรียนที่เข้ารอบสอบสัมภาษณ์ชิงทุนและ

  • กลุ่ม 2 นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบของตนเอง
4 ก.ย. 59 นักเรียนกลุ่ม 2 ที่สอบผ่านเกณฑ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทุนสมทบของตนเองและเริ่มต้นลงทะเบียนโดยอิสระ
11 ก.ย. 59 การสอบสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มที่เข้ารอบสอบสัมภาษณ์ (นักเรียนกลุ่ม 1)
15 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน SEA 2017 บนหน้าเว็บไซต์ www.seathailand.org
30 ต.ค. 59 การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017 (พิธีการมอบทุนอย่างเป็นทางการ)

 

หลังจากที่ทาง SEA ได้จัดการสอบชิงทุนทุกศูนย์สอบทั่วประเทศผ่านไปอย่างเรียบร้อย ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลจากคะแนนชุดข้อสอบของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละราย และนำมาพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติด้านวิชาการของนักเรียนมาประมวลผลร่วมกัน และใคร่ขอประกาศรายชื่อนักเรียน โดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 

นักเรียนกลุ่ม 1 กลุ่มสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)

 

คือนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบชิงทุน SEA 2017 และได้รับคะแนนสูงสุด 16 คน นักเรียนกลุ่มนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนดีเด่นที่ได้รับสิทธิในการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ SEA จะนำคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มาพิจารณาร่วมกับคะแนนจากชุดข้อสอบและองค์ประกอบอื่น เพื่อการตัดสินมอบทุนให้กับนักเรียนในกลุ่มนี้ตามลำดับ

 

ทาง SEA กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต (แผนที่) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนนี้ ทั้งนี้ SEA จะนำคะแนนทั้ง 2 ส่วนคือ คะแนนจากการทำข้อสอบทั้งภาคปรนัยและคะแนนจากการสัมภาษณ์มารวมกัน เพื่อการพิจารณามอบทุนอันดับที่ 1 คือ ทุน SEA USA Full Grant (เฉพาะ USA) และทุน SEA Europe Half Grant ซึ่งเป็นทุนโครงการในทวีปยุโรปซึ่งมีอยู่ 8 ประเทศ (France, Germany, Italy, Portugal, Denmark, Sweden, Norway, Finland) โดยทางโครงการจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนให้ทราบโดยทั่วกันบนหน้าเว็บไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายนต่อไป

 

ทั้งนี้ การสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย โดยจะใช้เวลาประมาณท่านละ 20 นาที โดยจะใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ภาษาไทยเป็นหลัก)

 

นักเรียนกลุ่ม 2 กลุ่มสอบผ่านเกณฑ์

 

คือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากทางโครงการให้ถือว่า เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง กล่าวคือเป็นกลุ่มนักเรียนที่สามารถทำคะแนนจากชุดข้อสอบ SEA และนักเรียนได้รับคะแนนในระดับที่ดีเพียงพอต่อการที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ทาง SEA ได้คำนึงถึงผลคะแนนประกอบกับคุณสมบัติในเชิงวิชาการที่ดีเพียงพอต่อการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในกลุ่มนี้เป็นหลัก โดยภายหลังจากที่ SEA ประกาศรายชื่อนักเรียนในกลุ่มนี้แล้ว และถ้านักเรียนตัดสินใจที่จะตอบรับเข้าร่วมโครงการกับ SEA นักเรียนสามารถยืนยันกับทางโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ได้นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายนเป็นต้นไป

 

อย่างไรก็ดี ทางโครงการได้แยกกลุ่มนักเรียนในกลุ่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 

กลุ่ม 2A (All Countries) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถคัดเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ

 

กลุ่ม 2B (Non-USA) (คลิกเพื่อดูรายชื่อ) คือนักเรียนกลุ่มที่สามารถคัดเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา

 

การที่ทาง SEA จัดแบ่งนักเรียนกลุ่ม 2 ออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นประเทศที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงวิชาการไว้อย่างชัดเจน ด้วยนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในประเทศนี้ต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 และ 2 (ไม่เกิน 2 ครั้ง) มาก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการที่ USA ได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงพิจารณาให้มีการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมดังกล่าว

 

การลงทะเบียนของนักเรียนกลุ่ม 2

 

SEA ได้เปิดกว้างด้วยการให้สิทธิสำหรับนักเรียนกลุ่ม 2A ในการตัดสินใจคัดเลือกประเทศที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างอิสระ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ นักเรียนอาจจะแจ้งข้อมูลประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแตกต่างไปจากช่วงที่นักเรียนลงทะเบียนจริง ทาง SEA เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ ตราบใดที่นักเรียนได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่ม 2 นี้ นักเรียนมีสิทธิอย่างถูกต้องในการยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ SEA ต่อไป

 

ทางโครงการต้องการแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาของประเทศเหล่านี้ด้วย นักเรียนจึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ในส่วนของประเทศอื่นๆ อย่างเช่น บราซิล อิตาลี โปรตุเกส สวีเดน ฟินแลนด์ นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาของประเทศเหล่านี้

 

ทั้งนี้   SEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังเป็นสำคัญ

 

 

 

ทางโครงการให้สิทธิในการจัดส่งใบแสดงผลการเรียนภายหลังการลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 วันภายหลังการลงทะเบียน และทางโครงการขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้าใจด้วยว่า ผลการเรียนของแต่ละวิชาถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนและคุณสมบัติในเชิงวิชาการ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ทุนบุตรข้าราชการ

 

SEA ยินดีที่จะมอบทุนบุตรข้าราชการจำนวน 8 ทุนๆ ละ 30,000 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ โดยทาง SEA จะมอบทุนดังกล่าวนี้เป็นยอดหักลบออกจากค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป

 

การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017

 

สุดท้ายนี้ ทาง SEA จะจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิธีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน SEA 2017 อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคมศกนี้ ณ โรงแรม Miracle Grand ถนนวิภาวดีรังสิต (แผนที่)  ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการปฐมนิเทศต้องสำรองที่นั่งของท่าน โดยการดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้

 

 

อนึ่ง ในการสอบชิงทุนที่ผ่านมา ได้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครสอบและสามารถทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่นักเรียนกลุ่มนี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามที่ทางโครงการได้กำหนดไว้ในการสอบชิงทุน ดังนั้น ทางโครงการขอประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มนี้ ดังนี้

 


SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุนSEA 2017 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป

 

ขอขอบพระคุณ

SEA Team

 

 

 

You are visitor No Website counter